جنگ خان ها


اسم عبری پسرانه

ايليا : (عبری) ۱- خداوند خدای من است؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در تورات) از انبیای…

ميكائيل : (عبري) ۱- (= ميكال) به معني «كيست مثل يهوّه»؛ ۲- (اَعلام) ۱) نام…

مُهيمِن : (معرب از عبري) ۱- آگاه به حاضر و غايب؛ ۲- از نام‌ها و…

مِهراس : (عبری) (اَعلام) ۱) نام پدر الياس پيغمبر(ع)؛ ۲) موبدي رومي كه قيصر او…

موسی : (عبري) ۱- به معني از آب كشيده؛ ۲- (اَعلام) ۱) موسي ابن عمران(ع)…

ايّوب : (عبری) ۱- برگشت به سوي خدا؛ ۲- (اَعلام) ۱) (در تورات) از پیامبران…

اميريوسف :  (عربي ـ عبري) از نام‌هاي مركب، ( امير و يوسف.

اميراسماعیل : (عربي ـ عبری)، از نام  هاي مركب، ه امير و اسماعیل.

اميرابراهيم : (عربي ـ عبري)، از نام هاي مركب، ( امير و ابراهيم.

الياس : (عبری) (= ايليا) ۱- (اَعلام) نام پيغمبري از يهود و بني اسرائيل در…