جنگ خان ها


اسم لری

تیارا : تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا