جنگ خان ها


اسم ترکی پسرانه

آراس : ۱- (در تركي) آراز، به معني رود ارس؛ ۲- (اَعلام) مرکز استان پادوکاله،…

آراز :  (تركي) ۱- ارس؛ ۲- (اَعلام) قهرمان منسوب به طايفه‌ي آس. + ن.ك. آراس،…

آتيلا : ۱- (تركي) (آت به معني اسب + يلا (صفت))، به معني چابك، شجاع؛…

آتا : (تركي) ۱- پدر، جد، سرپرست، ريش سفيد؛ ۲- (اَعلام) نام پادشاهي در دامنه‌هاي شمالي…

بِهتاش : (فارسي ـ تركي) [ به = خوب، بهتر، خوبتر، شخص خوب و داراي…

بَكتاش :  (تركي) (در قديم) ۱- فرمانده‌ي يگ گروه، بزرگ ايل؛ ۲- هر يك از…

تايماز : (تركي) پابرجا، استوار.

سَنجر : (تركي) ۱- يعني مرغ شكاري؛ ۲- (اَعلام) [۵۱۱-۵۵۲ قمری] شاه سلسله‌ي سلجوقي، که…

شهریار : ۱- پادشاه، شاه؛ ۲- (در قديم) حاكم، فرمانروا؛ ۳- (اَعلام) ۱) پسر خسرو…

علي‌پاشا :    (عربي ـ تركي) از نام‌هاي مركب،   علي و پاشا.