جنگ خان ها


اسم ترکی دخترانه

آيدا:    (تركي) ۱- گياهي كه كنار آب مي‌رويد. ۲- شاد، ماه – نام تذکمنب

اِلسا :  (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ سا (پسوند شباهت)) مثل ایل، همانند ایل.

آي‌شِن (آيشن) :    (ترکی) ۱- شبيه ماه؛ ۲- (به مجاز) زيبا رو.

آي‌سودا (آيسودا):    (ترکی) ۱- ماه در آب‌؛ ۲- (به مجاز) زيبا رو و با…

ايلناز :    (ترکی ـ فارسی) (ایل + ناز = افتخار، نوازش، زیبا)، ۱- افتخار…

الين :    (ترکی ـ فارسی) (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت))، ۱-منسوب به ایل؛ ۲-…

اُلدوز :    (ترکی) (= اولدوز)،    اولدوز.

جيران :    (ترکی) ۱- آهو؛ ۲- (به مجاز) معشوقِ زیبا؛ ۳- (در قدیم) (به…

دنیز :    (ترکی) دریا، بحر.

سولماز :    (ترکی) ۱- پژمرده نشدنی، ۲- گلی که هرگز پژمرده نمی  شود.