جنگ خان ها


مرور : اسم پسر عربی

فياض :  (عربي) ۱- (در قديم) جوانمرد و بخشنده؛ ۲- داراي آثارِ مفيد، پر بركت.

فهيم : (عربي) (= فهميده)،   فهميده.

قَهار : (عربي) ۱- نيرومند، پر زور؛ ۲- (در قديم) سلطه‌گر و غالب و چيره؛…

ميثم : (عربي) ۱- پاي و سپل شتر كه محكم به زمين كوبيده شود؛ ۲-…

ميثاق:  (عربي) پيمان و عهد.

مُهنّد : (عربي) (در قدیم) ساخته شده در هندوستان به ویژه نوعی شمشیر، هندوانی، شمشیر…

مهدي‌رضا : (عربي) از نام‌هاي مركب، ( مهدي و رضا.

مَهديار : (عربي ـ فارسي) (مَهد = (به مجاز) سرزمين، كشور، ميهن + يار (پسوند…

مُهاجر : (عربي) ۱- آن كه براي اقامت دائم از وطن خود به جاي ديگري…

موعود : (عربي) وعده داده شده يا از پيش تعيين شده.

1 2 3 58