جنگ خان ها


مرور : اسم کردی دخترانه

بيریوان:   (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.

تَوار :    ۱- (در کردی) پرنده؛ ۲- نوعی ریسمان؛ ۳- (اعلام) ۱) (توارکوه) نام…

دلنیا :    (کردی) ۱- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ ۲- اطمینان، تضمین.

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی…

سَروه :    (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

نینا :    (کردی) اینها.

نَشمیل :    (کردی) ۱- زیبای دلکش و نازک اندام؛ ۲- خوشگل.

کانیاو :    (کردی) ۱- آب چشمه؛ ۲- زمینی که با آب چشمه آبیاری شود؛…

کازیوه :    (کردی) سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد.

ژینا :    [ژين(كردي) = زندگي + ا (پسوند نسبت)] ۱- منسوب به زندگي(؟) ؛…